HACCP

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności staje się wartością nadrzędną. Jakość żywności jest więc problemem szczególnej rangi, ponieważ wiąże się ściśle ze zdrowiem i życiem człowieka. Współczesny konsument dobiera i selekcjonuje produkty, oraz coraz większą uwagę zwraca na bezpieczeństwo żywności. Aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo panuje nad bezpieczeństwem produkowanej i sprzedawanej żywności, konieczne staje się włączenie w budowanie systemu HACCP.

HACCP– System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point)– postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez: identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Z systemem HACCP nierozerwalnie związana jest polityka dobrej jakości higienicznej GHP i dobrej jakości produkcyjnej GMP.

Jako audytor systemu HACCP pomogę Tobie wdrożyć system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Twoim zakładzie gastronomicznym, opracuję receptury, wyliczę wartość odżywczą potraw i przeprowadzę szkolenie dla pracowników.